MANIFEST

…………………………………………………….. compromès/a/os en defensa d’un model  educatiu que garanteixi el dret a l’educació i a la igualtat d’oportunitats per a tothom, ens sumem a la crida de lluita col·lectiva per l’educació pública i ens adherim a la Xarxa Groga de L’Hospitalet de Llobregat.

Ens comprometem, en la mesura de les nostres possibilitats, a participar a les accions de lluita impulsades des de la Xarxa Groga. Aquest compromís ens permetrà  portar un calendari de lluita continuada i progressiva, en solidaritat amb els centres educatius de la ciutat i d’altres poblacions.

Aquest compromís es tradueix en lluitar pro-activament per un model d’escola:

Pública i de qualitat: De titularitat i gestió pública, amb els recursos humans i materials suficients per desenvolupar una tasca educativa i unes condicions laborals dignes. Que defensa que el dret a l’educació, i la igualtat d’oportunitats han de ser garantits pels poders públics i que no es destinin recursos públics als centres que discriminen l’alumnat.

Democràtica i participativa: On tota la comunitat educativa pren part en la presa de decisions i es promou el consens a partir del debat. Una escola que fomenta l’esperit crític a les aules i educa en la participació, la col·laboració i el desenvolupament personal.

Justa i equitativa: Que lluita perquè els condicionants d’origen dels infants no repercuteixin en les seves oportunitats educatives i ens ofereixi a tots i a totes eines suficients per a garantir l’èxit.

Inclusiva: Que treballa per la igualtat d’oportunitats i educa en la cooperació per sobre de la competició, potenciant la creativitat, respectant les diferències i fomentant els valors de la diversitat personal i cultural, la igualtat de gènere i la cultura de la pau.

En català: Una escola que educa en la immersió en català, promovent el plurilingüisme i treballant des del respecte a totes les llengües.

Laica: Que situï la religió fora de l’àmbit educatiu.

Universal de bressol fins a Universitat: Que tothom hi pugui tenir accés en totes les etapes,incloent-hi especialment el 0-3, lliurat descaradament a mans privades a la nostra ciutat.

Digna: Amb edificis, espais i equipaments adients i segurs pel desenvolupament dels alumnes i els professionals.